Program pro děti ve věku 2 – 3 roky, v doprovodu rodiče, je především plný rytmických říkanek, písniček, pohybových her a tanečků. Nezapomínáme ale i na rozvoj koncentrace například společným tvořením – malováním, lepením, stříháním apod. Podstatnou část hodiny věnujeme práci dítěte s Montessori pomůckami dle principů M. Montessori.
Kdy a kde kroužek probíhá
Lektorka
 
Průběh cvičení
 
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde kroužek probíhá

KDY: Od 25. září 2023

pondělí 10:45 – 12:00    vede L. Staňková

středa 10:45 – 12:00      vede L. Staňková

čtvrtek 10:45 – 12:00     vede L. Staňková

pátek 10:30 – 12:00        vede M. Potfajová

KDE: Rodinné centrum Světýlka, Žižkovo nám. 135, Vlašim

Lektorka

Lucie Staňková

Kontakt: lucie.stankova@montessorivlasim.cz, 737 336 755

Marie Potfajová

Průběh cvičení

Program trvá kolem 90ti minut

1) Ztišení a přivítání
V úvodu každé hodiny je velmi důležité ztišení, které nám dává prostor ke společnému přivítání. Používáme jednoduchou básničku, kterou si opakujeme každou hodinu. Následují písničky nebo básničky, při kterých si děti procvičují svá jména a vzájemně se poznávají.
2) Rozehřátí
Tato cvičení mají příjemně naladit a motivovat k dalším aktivitám. Za použití různých básniček procvičujeme části těla a zároveň se s nimi seznamujeme.
3) Aktivní cvičení maminek s dětmi
Cvičení zahrnuje různé pohybové hry a tanečky v kruhu, zařazujeme básničky, říkanky a hudební doprovod s lidovými písněmi. Ke zpěvu i k tanci společně hrajeme na Orffovy nástroje. Používáme také spoustu cvičebních pomůcek – padák, obruče, šátky, polštáře, korkové podložky, prolézací tunel, overbally, malé míčky a velké míče.
Dále podporujeme spontánní pohyb dětí – připravujeme pro děti překážkové dráhy, které samy s nadšením zdolávají. Věnujeme se společnému tvoření a podpoře vzájemné spolupráce a interakce dětí při hrách.
U takto malých dětí je velmi důležitá přítomnost rodiče. Jeho aktivní zapojení do cvičení má velký přínos pro dítě. Mnoho cviků a cvičebních pomůcek dítě nezná a rodič je jeho průvodcem a jistotou.
4) Práce s Montessori pomůckami
S pomůckou pracuje dítě vždy na koberečku. Koberec je jeho pracovní plocha, jeho prostor. Zároveň se děti učí soustředit na vybranou činnost, respektovat osobní prostor druhého, ale také spolupracovat.
Převážně využíváme pomůcky z praktického života a ze smyslové výchovy. Dítě si tak rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, učí se soustředěnosti a samostatnosti. Vzájemné propojování obou mozkových hemisfér při práci podporuje zdravý vývoj dítěte. Naučí ho zacházet s různými předměty, rozvíjí smyslové vnímání, zejména hmat, sluch a zrak.
Každé dítě prochází cestou „od uchopení k pochopení“. To znamená, že si nejlépe zapamatuje věci, které si samo ohmatá a vyzkouší.
5) Rozloučení
Na konci každé hodiny se opět ztišíme a rozloučíme se básničkou.

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení:

Přihláška