Jak vypadá školní den v Montessori třídě?

  • Vyučování nám začíná stejně jako v ostatních třídách v 8:00 hodin.
  • Výuka probíhá v 90minutových blocích, které jsou odděleny 30minutovou přestávkou.
 •  
  • Pracujeme samostatně, ve dvojici, případně ve skupině. Volíme si, jaké činnosti se budeme věnovat, jaké pomůcky ke své činnosti použijeme a na jakém místě budeme pracovat.
  • Každý den se scházíme na ranní elipse, jejímž cílem je navodit příjemnou atmosféru, pocit bezpečí, je tu také čas, abychom se seznámili s tématy společných projektů i pro ústní hodnocení
  • Obsah učiva českého a anglického jazyka i matematiky máme stejný jako v klasických třídách. Výhodou je, že prezentace nového učiva může probíhat v malých skupinkách, přesně ve chvíli, kdy jsme připraveni na pokrok.
  • Výuka anglického jazyka probíhá po jednotlivých ročnících a hodinami provází Mgr. Monika Kuřetová a asistent Steve Volf, který je rodilým mluvčím. I při výuce anglického jazyka jsou využívány názorné pomůcky.
  • V učivu přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie a pracovních činností pátráme při tzv. Kosmické výchově. Často při ní připravujeme prezentace. Učíme se používat různé zdroje informací, také respektovat mínění druhých. 
 •  
  • Děti při osvojování učiva používají především Montessori pomůcky, proto si nové poznatky dobře „osahají“. Získané znalosti ověřují v pracovních listech.
  • Každý den děti zapisují shrnutí své práce do deníků, jsou vedeny k sebehodnocení.
  • Hodnocení učitelem v těchto třídách je slovní, zaznamenává individuální pokrok každého dítěte.