Program pro nejmenší děti v doprovodu rodiče ve věku od 6ti měsíců. Lekce jsou přizpůsobeny psychomotorickému vývoji dětí. Cvičení probíhá v kolektivu podobně starých dětí. Cílem je rozvoj psychomotoriky dítěte za pomoci jednoduchého cvičení a hraní, doprovázené básničkami a písničkami. Rozvoj smyslového vnímání dítěte a jeho socializace v okolním světě. Dítě si utuží imunitní systém a prohloubí vztah s maminkou. Vše je vedené zábavnou a hravou formou v přátelském prostředí, plném stimulujících podnětů. Používáme cvičební pomůcky, hudební nástroje, přírodniny, knížky a další inspirativní předměty. Část hodiny věnujeme práci dítěte s Montessori pomůckami dle principů M. Montessori.

151209_Batolatka_0090_orez

Kdy:
středa 10:30 – 11:30 – od  13. 2. 2019
Kde:
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček – Radnická 121 – mapa)
Cena:
1200,- Kč /školní rok (600,- Kč/pololetí)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede Lucie Staňková 737 336 755, lucie.stankova@montessorivlasim.cz

Denisa Hrochová 777 857 772 – zástup

Jak se přihlásit
Informaci o Vašem zájmu můžete zasílat na emailovou adresu vedoucího kroužku.

Části 60minutového programu

1) Ztišení a přivítání
V úvodu každé hodiny je velmi důležité ztišení, které nám dává prostor ke společnému přivítání. Používáme jednoduchou básničku, kterou si opakujeme každou hodinu. Následují písničky nebo básničky, při kterých si děti procvičují svá jména a vzájemně se poznávají.

2) Rozehřátí
Tato cvičení mají příjemně naladit a motivovat k dalším aktivitám. Za použití různých básniček procvičujeme části těla a zároveň se s nimi seznamujeme.

3) Aktivní cvičení maminek s dětmi
Cvičení zahrnuje různé pohybové hry a tanečky v kruhu, zařazujeme básničky, říkanky a hudební doprovod s lidovými písněmi. Ke zpěvu i k tanci společně hrajeme na Orffovy nástroje, koshi zvonkohru. Používáme také různé cvičební pomůcky – padák, obruče, šátky, overbally, malé míčky a velké míče.
U takto malých dětí je velmi důležitá přítomnost rodiče. Jeho aktivní zapojení do cvičení má velký přínos pro dítě. Mnoho cviků a cvičebních pomůcek dítě nezná a rodič je jeho průvodcem a jistotou.
4) Zklidnění

Houpání v náručí, na míčích, míčkování.

5) Socializace a vímání hudby
Děti na padáku společně
6) Práce s Montessori pomůckami
S pomůckou pracuje dítě vždy na koberečku. Koberec je jeho pracovní plocha, jeho prostor. Zároveň se děti učí soustředit na vybranou činnost, respektovat osobní prostor druhého, ale také spolupracovat.
Převážně využíváme pomůcky z praktického života a ze smyslové výchovy. Dítě si tak rozvijí hrubou i jemnou motoriku, učí se soustředěnosti a samostatnosti. Vzájemné propojování obou mozkových hemisfér při práci podporuje zdravý vývoj dítěte. Naučí ho zacházet s různými předměty, rozvijí smyslové vnímání, zejména hmat, sluch a zrak.
Každé dítě prochází cestou „od uchopení k pochopení“. To znamená, že si nejlépe zapamatuje věci, které si samo ohmatá a vyzkouší.
7) Rozloučení
Na konci každé hodiny se opět ztišíme a rozloučíme se básničkou.

 

Stáhněte si přihlášku